ЦЕЛИ НА DIVET

Основната цел на проекта е подобряването на предлаганите програми за ПОО в областта на експорта чрез интернет и социалните медии, за да се увеличи броя на специалистите и производственият капацитет на дружествата (особено МСП) чрез въвеждането и подобряването на онлайн експортни дейности, както и да се повиши работоспособността на обучаващите се по ПОО, интересуващи се от пазарния сектор.

Конкретната задача на проекта е участващите организации за ПОО от трите държави да разработят  съвместен квалификационен профил със засилено обучение в работна среда в областта на интернет и социалните медии.

Проектът значително допринася за постигането на целите на поканата за представяне на проектни предложения.

На първо място проектът повишава работоспособността на младите хора. Конкретният професионален профил е особено необходим на предприятията за развитието на уменията и компетентностите, свързани с експортната дейност, и е напълно нов, иновативен проект за участващите държави. Следователно, съвместната квалификация ще обучи професионалисти, за каквито има голямо търсене на пазара на труда.

Проектът се стреми да допринесе за развитието на добре обучена, висококвалифицирана и гъвкава работна сила, тъй като се занимава с разработката на високопрофилен курс със сътрудничеството на признати експерти от партниращите държави и извън тях, и ще акцентира върху обучението в работна среда и мобилността на работата.

Проектът също така подкрепя съвместното развитие на ПОО в Европа като въвежда в системите за ПОО на партниращите държави профил, който е изцяло нов, насърчавайки иновативност в съответния сектор.

Не на последно място, проектът се стреми да подсили качеството, приложимостта и привлекателността на ПОО и да подобри облика му. Съвместната квалификация за иновативен професионален профил, която в същото време е много необходима на пазара, но отсъстваща в предложенията на ПОО, значително увеличава атрактивността на ПОО.

Структурирането на съвместна квалификация е основната дейност, чрез която ще бъдат постигнати главните задачи на проекта. Съвместният учебен план ще увеличи значително знанията, уменията и компетентностите в областта на износа чрез интернет и социалните медии. Успоредно с това, развитието на структури за трайно сътрудничество и механизми за осигуряване на качеството допринася, от една страна, за устойчивостта на предоставяното обучение и, от друга, за увеличаването на качеството и атрактивността на ПОО.