ЦЕЛЕВА ГРУПА НА DIVET

Основните целеви групи на проекта са обучаващи се, желаещи да се занимават в сферата на маркетинга чрез интернет и социалните медии и компании (най-вече малки и средни предприятия /МСП/), действащи  в съответния сектор.

МСП ще бъдат достигнати на първо място чрез директен контакт въз основа на членството им в търговско-промишлените палати и професионалните дружества/асоциации. Консорциумът по проекта включва по един представител на предприятия във всяка от държавите. Тези организации разполагат с много добра позиция, позволяваща им пряк контакт с техните членове, за да ги информират за проекта. Тъй като проектът се фокусира върху обучението за експортни дейности чрез интернет и социалните медии, ще се използва и онлайн промотиране, за да може проектното развитие да достига до по-голяма аудитория от заинтересовани. Ще се разработи Facebook страница на проекта, чрез която ще се разпратят покани до различни МСП, за да могат да последват страницата и да бъдат редовно информирани за проектните дейности и резултати. Освен Facebook кампанията интернет промотирането ще включва и: публикации в социални мрежи на МСП, email публикации, употреба на база данни за връзка с МСП (винаги взимайки предвид новите регламенти за защита на личните данните) и др.

Онлайн промотирането ще е и значим метод за достигането до и свързването със желаещи да се обучат, особено младежта. Поради тази причина ще се обърне голямо внимание на рекламата чрез Facebook и други социални мрежи. За тази цел ще се използват и информационни бюлетини. Организациите, представляващи МСП, както и всички, членуващи в проекта, имат свои мрежи, бази данни и добри контакти, за да могат да разпращат бюлетините директно до потенциално заинтересовани участници.