ОБОБЩЕНИЕ НА ПРОЕКТА

Износната дейност е основен източник на растеж и заетост в Европа. В наши дни има тенденция към цифровизация на икономиката, която включва и експорта – все по-голям брой експортни продажби се извършват електронно. Системите за ПОО се изправят пред проблема да се справят с това развитие, поради което липсват самостоятелни квалификации, фокусирани върху онлайн маркетинга (или т.нар. елекронен експорт). Следователно се налага разработването на програма за ПОО, която да предлага подготовката на висококвалифицирани специалисти за експортни дейности чрез употребата наинтернет и социалните медии. Проектът има за цел развитието на уменията на млади хора, заинтересовани да работят в съответната област, за да може, от една страна, да се увеличи работоспособността и, от друга, да се предоставят на предприятията обучени специалисти, притежаващи необходимите качества да покрият наличните нужди. За постигането на тази цел, 3 организации за ПОО ще разработят съвместна квалификация за обучение на специалисти за реализиране на продажби чрез употребата на интернет и социалните медии. Необходимо условие за успешното завършване на курса ще е участието в 3-месечен стаж. Ще се разработи съвместен квалификационен профил в сътрудничество с предприятия и представители на сектора, който ще бъде съобразен с Европейската квалификационна рамка (ЕКР). На базата на този профил, ще се изготви съвместен учебен план, както и стандартни критерии за оценяване, за да може в края на обучението да се придобие призната /сертифицирана/ квалификация. Освен това, ще бъдат разработени механизми за осигуряване на качеството, за да се подсили сътрудничеството и координацията между ангажираните институции и да се подсигури качество както в класната стая, така и в обучението чрез работа.

Цялостният модел ще бъде изпробван през учебната 2019-2020 година. По време на прилагането на пилотния процес /опитното въвеждане/ се очаква да се включат 80 обучаващи се по ПОО и 80 служители в МСП, работещи в областта на експорта и интересуващи се от последните цифрови промени. В края на проекта се очаква обучаваните по ПОО да увеличат значително своите познания, способности и компетенции в сектора, а МСП да станат по-ангажирани спрямо стажантската дейност и способни да намират по-лесно служители, отговарящи на изискванията.