ЗА ПРОЕКТА

Според Плана за управление (2017) на FG ГД „Търговия” търговията е ключов компонент на Стратегията на ЕС за работни места, растеж и инвестиции.

ЕС е най-големият вносител и износител на стоки и услуги в света и е дълбоко внедрен във веригите за създаване на стойност. Европейският износ /експорт/ предоставя работа на 31 милиона европейци и всяка 1 от 7 професии в Европа е зависима от експортната дейност.

Въпреки това не всички европейски държави са експортно ориентирани. Гърция например има най-затворената икономика в Европа. За гръцката икономика, изправяща се пред огромни икономически сътресения през последните 10 години, една от ключовите стратегии за общото икономическо възстановяване е подсилването на корпоративните процедури по износ. Гръцките отрасли и дружества могат да произвеждат висококачествени продукти с конкурентни цени, но не са насочени към износната логистика, тъй като тези продукти са основно предлагани на местния пазар. И все пак, дори и икономики, които са по-експортно ориентирани (България, Турция), понастоящем са изправени пред опасността да не успеят да се справят с последните експортни тенденции.

В наши дни съществува тенденцията за постоянен растеж на цифровата икономика. Това важи и за износа и голяма част от него се осъществява електронно. Въпреки това системите за ПОО в партниращите държави не успяват да последват ефективно тази промяна. В тези държави не се предлагат самостоятелни програми за ПОО, които да се фокусират изцяло върху онлайн маркетинга /електронния експорт/. Онлайн маркетингът е винаги изучаван като част от по-обширен учебен план дори и когато пазарът изисква задълбочена специализация по конкретния въпрос. В резултат на неспособността на ПОО да откликва бързо на развиващата се индустрия, проучвания (като тези проведени в рамките на проект „Цифрова възможност”) показват, че много компании определят младите хора, завършващи своето образование, като неподготвени за работното място. Повече от 40% от бизнес представителите в Европа, търсещи специалисти, казват, че се изправени пред затруднението да намерят точните хора.

За да откликне на този огромен недостиг на компетентност, проектът ще разработи съвместна квалификация за изучаване и прилагане на износ чрез използването на интернет и социални медии, базирана на начина на работа на вече утвърдени специалисти, занимаващи се с експортна дейност.

Инициативата отговаря и на „Новата програма за умения в Европа”, предложена от Европейската комисия и Коалицията за цифрови умения и работни места.