ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА DIVET

Очакваното въздействие на проекта се различава в зависимост от съответната целева аудитория /таргет група/, към която се насочва, поради което е широкообхватно.

Обучаващите се по ПОО ще: увеличат своите знания, умения и компетентности в областта на експорта чрез интернет и социалните медии, ще придобият международен опит или чрез участието си в схемата за мобилност, или чрез засилената съвместна дейност със студенти, обучавани от други организации за ПОО, ще се сдобият с опит на място чрез участието в стажа, ще се увеличи работоспособността им. По време на пилотното изпълнение на проекта се очаква 80 души от трите партниращи държави да се запишат в съвместната квалификация. През 2019-2020 поне 8 души ще се включат в международната мобилност като обучението ще съчетава дейности в класна стая и в работна среда, осигурени в съответната държава на посещение.

Кандидатурите ще се направят според схемата ErasmusPRO, за да подкрепят мобилността и на останалите обучаващи се.

Компаниите (особено МСП) в партниращите държави, които са активни в сферата на експорта и са заинтересовани от употребата на интернет и социалните медии с цел износ ще: могат да намират по-лесно добре обучени специалисти, които да са способни да повишат износа чрез социалните медии, да разширят влиянието си в развитието на учебните планове за ПОО, за да осигурят кадри, които да отговарят на нуждите, и да се повиши ангажираността по отношение на стажове и практическо обучение. Очаква се по време на пилотния период на проекта да се включат 120 експортно ориентирани компании.

Участващите в проекта организации за ПОО ще: подновят и обогатят предлаганите от тях програми за обучение, въвеждайки иновативни методи, и ще подобрят своето сътрудничество с компаниите на пазара, което ще допринесе за повишаване на качеството и обмена.

Проектът ще допринесе за ПОО в търговския експортен сектор, тъй като ще се обнови облика му по отношение на качествената иновативност и приложимостта на пазара на труда. Проектът ще повлияе положително и на МСП, благодарение на предоставянето на добре разработени обучителни процеси и чрез придобиване на значителна роля за стажантските програми, увеличаване на възможностите на сертифициращи органи да адаптират и уеднаквят своите методи и техники с тези на други подобни органи в Европа, подобряване на професионалната дейност чрез обмен и въвеждане на компаниите в образователни програми и дейността по оценяване.